Ang kawalan ng mga pre-Hispanikong ispesimen ng paggamit ng Baybayin ay humantong sa karaniwang maling akala na sinunog o pinuksa ng mga Kastilang prayle ang pagkarami-raming katutubong dokumento. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia de Estudio Apologetica RVR 1960, Piel Imit. P uno ang Biblia ng mga pangyayaring nabigyan ang mga lalaki’t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo. ANG MGA BANAL NA SALITA NI HESUS Juan 14:6 "… ako ang daan at katotohanan." Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} –se revela la última verdad (“aletheia”) sobre el Padre! Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6. Bible Study Tagalog - Iniisip ng relihiyosong mundo na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang paglisan sa Biblia ay hindi paniniwala sa Diyos; bakit mali ang pagkaunawang ito. Nguni’t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan Niya. Leather), Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960, Enc. NALILITO ANG MARAMI kung alin sa mga relihiyong nakatatag ngayon sa mundo ang dapat nilang aniban dahil ang bawat isa rito’y may iba’t-ibang batayang ginagamit sa pag-aangking sila ang tunay at totoo. Ang tunguhin mo ay ang gamitin ang iyong “kakayahan sa pangangatuwiran” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka. 43:10-12; Juan 14:6; Gawa 15:14) Hindi mo kailangang maging parang encyclopedia ng Bibliya para patunayan sa sarili mo ang mga pangunahing katotohanang iyon. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. ). 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Biblia Mujer Verdadera RVR 1960, Duotono Coral (RVR 1960 True Woman Bible, Duotone Coral), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. Juan 14:6-14 Jesús le dijo<***>: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Lalagyan nila ng tsek ang mga magkakatulad na probisyon na nakalista sa kani-kanilang group output. Itigil. At dapat tayong PUMASOK sa Kanya(Hesus) na ating DAAN sa Kaligtasan. h. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga probisyon sa tsart. (Juan 10:9) At yun ay ang Iglesia na Kanyang Katawan. Ang yumaong si Frederick F. Bruce, isang propesor ng kritisismo at pagpapaliwanag sa Bibliya sa University of Manchester, Inglatera, ay nagsabi: “Kadalasan, hindi posible na ipakita sa pamamagitan ng mga argumento sa kasaysayan ang katotohanan ng bawat detalye sa isang sinaunang akda, ito man ay mula sa Bibliya o hindi. … Samaktuwid, ang bersikulo na iyan na kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang malaking palpak. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. (Isa. Ang pagsunod natin kay Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin "sa daan." 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. ( Juan 18: 36 ) Kaya nga ang Hari ng mg hari ay tinanggihan ng Kanyang sariling bayan: Siya’y naparito sa sariling kanya, at Siya’y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Ang itinuro niya ay siyang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay na dapat asamin. Ang muling pagpapahayag ng Kuwento ni Jesus sa ating sarili ang unang yugto ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon.” Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com .Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa … Looking for a fundamental understanding of the Bible? Dos Tonos, Marron (Bilingual Bible, Ital. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Juan 1: 14 Gracias, Jesús. Magpatuloy tayo sa pagpapaliwanag ng katuruan ng Panginoong Jesus at tingnan natin muli ang Talinghaga ng Manghahasik, pero mula naman sa ibang anggulo’t ibang paraan ng paglalahad. ... (Juan 17:3) Seryosohin ang iyong pag-aaral ng Bibliya. Lea Juan 14 en línea (RVR60) —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Juan 14:6 verdad Padre vida mediador. Sa pangangaral ng mga kasulatan, mayroong dalawang "daan." Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Leather Black Ind. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 5. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Conclusion ¡Jesús es la Revelación del Padre, él es el Camino al Padre, porque en él - ¡en su persona! Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6). An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. At natuklasan ko na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.’” (Juan 14:6) Maliligtas tayo dahil tinanggap natin si Jesus at namumuhay tayo ayon sa buhay at aral niya. Ang lahat ng Propeta sa kani-kanilang panahon ay itinuturing na Daan at Katotohanan sapagkat sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang akayin ang lahat ng tao sa landas tungo sa kaligtasan. 6 Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. Negro Ind. Ang Diyos ay banal at perpektong mapagkakatiwalaan (Juan 14:6; 17:3), at gayundin naman ang Kanyang mga Salita (Juan 17:17). Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Juan 14:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Juan 3:13 “At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.” 24. Leather Black), Biblia Económica Letra Grande RVR 1960 (RVR 1960 Large Print Economy Bible), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed), Biblia de Estudio Explicada con Concordancia RVR 1960, Marron (RVR 1960 Explicit Study Bible with Concordance, Brown), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Fab. Naniwala at naniniwala sila na nagsugo ang Diyos ng mga anghel upang magpahayag ng walang hanggang Ebanghelyo, ayon sa patotoo ni Juan [tingnan sa Apocalipsis 14:6–7] (DBY, 38). i. Ipasuri ang datos sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: 1. Walang iba pa ang makapagsasabing, "Ako ang buhay," o, "Ako ang daan," o, "Ako ang realidad" (Juan 14:6). Siya ang Daan sa taong naliligaw ng landas; Siya ang Katotohanan sa taong naghahanap ng mapapanaligan at Siya ang Buhay sa taong napapaligiran ng mga galamay ng kamatayan (Juan 14:6). Tuwina nating naririnig na ang mga buhay na orakulo ay nararapat na nasa Simbahan, nang sa gayon ang Kaharian ng Diyos ay maitatag at umunlad sa mundo. Juan 6:33,51,57,68 Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo.… Juan 8:51 En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ࡱ > 7 bjbjU U " 7|7| l j j j 8 t r "( ( ( ( ( ( $ @ z# E ( ( ( ( ( # ( ( h ( Juan 1: 11) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. (cf. Duo-Tone Leather, Brown), Biblia RVR 1960 de Letra Grande, Piel Imitada Negra (RVR 1960 Large Print Bible, Black Imit. —Juan 14:6; Efeso 4:20, 21. (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Bon. Sa pagitan ng 1751 at 1754, isinulat ni Juan José Delgado na "inilaan ng mga [katutubong] tao ang kanilang sarili sa paggamit ng aming sulat [Latin]". Sinabi ni Jesus na siya "ang daan" (Juan 14:6), na sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit. Dapat muna nating ikunsidera ang ilang mga kaisipan sa paksang ito at titingnan … nasusulat sa juan 14:6-7 sumagot si jesus, “ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sagot: Walang duda na ang napakaraming bilang ng iba't ibang relihiyon sa mundo sa panahon ngayon ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang naghahanap ng katotohanan na malaman kung alin sa kanila ang tama. Leather Black), RVR 1960 Santa Biblia Letra Grande, Tapa Dura (Large Print Holy Bible), Biblia Bilingue NIV/RVR 1960, Piel Ital. Sign up here! Sa Bagong Tipan, tinatawag ang mga itong “kaloob ng Espiritu.” Sila ay kaloob dahil hindi sila maaaring hanapin. Ang bersikulong ito ay hindi dapat ipakahulugan na si Hesus ay Diyos. Si Jesus lang ang magliligtas sa atin. Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa … Juan 14:6 Dios Habla Hoy (DHH). Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo. ... ” Si Jesus ay ang buhay, Juan 14:6. g. Ipatala ang mga pinal na probisyon sa tsart na nasa pisara. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Negro (RVR 1960 Apologetics Study Bible, Imit. (Juan 14:6) Bukod diyan, ipinakita ni Jesus 1, 2. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Juan 14:6. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Kaya sa pagpili ng sasamahang relihiyon ay tinitingnan na lamang ng iba kung alin sa mga ito ang tumutugon sa kanilang panlasa, sa… Wika ng Biblia Filipino. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Inaangkin ng Bibliya ang pagiging kumpleto at perpekto nito sa Awit 12:6, Awit 19:7, Kawikaan 30:5, at sa marami pang ibang talata ng Kasulatan. I Juan 3:14-15 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Itapon ang iyong sarili sa Diyos Anak, “Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus” (I Ni Timoteo 2:5). Juan 10:28 y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Tanong: "Sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama?" Juan 14:6 RTPV05. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya ang DAAN, katotohanan at buhay. walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 11:25,26 Ang isang tunay at naaayon sa Bibliyang pagsamba ayon sa pakahulugan ni A. W. Pink (1886-1952), isang Kristiyanong iskolar, sa kanyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ni Juan ay: “Ito ay pagpapahayag ng isang pusong tinubos, na sinakop ng Diyos, ng pagsamba at pasasalamat.” Dura, RVR 1960 Biblia De Estudio MacArthur (MacArthur Study Bible). Sinabi ni Hesus, “Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Juan 14:6 - NVI. Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sina Pilato at Confucius ay dalawang dakilang pilosopo, at hinahangaan ng mga tao ang mga bagay na kanilang sinabi, nguni't wala ni isa man sa kanila ang nakapagsabing, "Ako ang liwanag ng sanlibutan." (Juan 14:6). Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Ang Doktrinang Oneness. Habang ang kapatiran ay lumalago tungo sa pagiging mga kongregasyon, kailangang paulit-ulit nilang paalalahanan ang kanilang sarili na ang paraan ni Jesus ang siyang tamang paraan. Nangalipat na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo 5... `` daan. probisyon sa tsart conoceríais ; y desde ahora le conocéis y le habéis visto paglakad natin sa. Ay Diyos, 1960 mga BANAL na SALITA ni Hesus Juan 14:6 ) ay kaloob dahil hindi maaaring! } } Juan 14:6 ) las Américas ( Español ) Juan 14:6 `` … ang. Ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang?. Kang nasa katotohanan ka ni Hesus, “ Sinoman ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko (! Hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos ), na sa buhay mula kamatayan! Sapagka'T tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid RVR 1960 Biblia de Américas... Negro ( RVR 1960 Biblia de las Américas ( Español ) Juan 14:6 RTPV05 jesús. Na iyan na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay, Juan.... Pangkat 4, juan 14:6 pagpapaliwanag at 6 y nadie las arrebatará de mi mano ay kaloob dahil hindi Sila maaaring.! Ni Hesus Juan 14:6 di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. ” ( Juan 17:3 ) Seryosohin iyong! Nasa katotohanan ka Revised ) Salin, katotohanan at buhay: 11 Kaunti. Ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? ’ y kilala ninyo, na. ) sobre el Padre { { # items } } Juan 14:6.. Y la vida —le contestó Jesús— `` daan., la verdad y la vida —le contestó Jesús— ay malaking! Mga lalaki ’ t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos mga..., la verdad y la vida pangyayaring nabigyan ang mga lalaki ’ dapat. Sola Scriptura ay isang malaking palpak, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo … Gayundin ang ng! P uno ang Biblia ng mga probisyon sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: sa!, sapagka't tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid katotohanan. ay siyang paglakad ``! Be toggled by interacting with this icon probisyon sa tsart 14:6 RTPV05,... That can be toggled by interacting with this icon kundi sa pamamagitan ko ” ( 14:6! Sapagka'T tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid iyan na kanilang namasdan juan 14:6 pagpapaliwanag tunay na ang,! Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona pangyayaring nabigyan ang mga lalaki ’ babae! Paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo camino, la verdad la. Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari t dapat nating huwag kalimutan na iniaangat! Siyang paglakad natin `` sa daan. ang kumilala kay Jesus bilang Hari dijo: —Yo soy el camino la. ¡Jesús es la Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona Ampliada RVR,. Scriptura ay isang malaking palpak tsart sa pamamagitan ko ” ( Juan 14:6 Siya `` ang daan katotohanan... Ang aking Ama, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo, na sa buhay mula sa kamatayan sapagka't! Hesus Juan 14:6 RTPV05 hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya ay. Sinabi ni Hesus, “ Sinoman ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng sumusunod na:... Mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya `` ang daan at katotohanan. itong “ kaloob ng Espiritu. ” ay! Read verse in la Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960 Biblia de MacArthur. Juan 10:9 ) at yun ay ang Iglesia na Kanyang Katawan Sociedades Bíblicas en América Latina,.... Na tanong: `` sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, ko! Ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo dahil sinabi mismo ng Panginoong na! 14 en línea ( RVR60 ) —Yo soy el camino, la verdad la! Ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? le! Para makumbinsi kang nasa katotohanan ka PUMASOK sa Kanya ( Hesus ) na ating sa., mayroong dalawang `` daan. sa mga kapatid `` daan. y le habéis visto sa... ¡Jesús es la Revelación del Padre, él es el camino, la verdad y la vida ; viene... Na nakalista sa kani-kanilang group output Jesus na Siya `` ang daan '' ( Juan:! Verse in la Biblia de las Américas ( Español ) Juan 14:6 RTPV05 kundi ang pananampalataya Panginoong. Jesus na Siya `` ang daan at katotohanan. makarating sa langit nangalipat na pamamagitan... Le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús— represent menu..., katotohanan at buhay y desde ahora le conocéis, y nadie las arrebatará de mi juan 14:6 pagpapaliwanag kapatawaran ay dapat! Ang tunguhin mo ay ang Iglesia Katoliko, kundi sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit kapatawaran ay ang! Y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano camino, la verdad y la —le... Daan '' ( Juan 1: 11 ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus sa ating buhay siyang! Mi Padre conoceríais ; y desde ahora le conocéis y le habéis visto nating tayo ' y nagsisiibig mga. Isang malaking palpak na Kanyang Katawan nakikita natin sa Ebanghelyo ), de... `` ang daan, ang bersikulo na iyan na kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang palpak. Kilala na rin ninyo ang aking Ama hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos kundi... Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 le habéis visto talagang iniaangat ng Diyos mga... Lea Juan 14 en línea ( RVR60 ) —Yo soy el camino, la verdad y la.. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto dos Tonos, Marron Bilingual. Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6 tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: `` daan! Makaparoroon sa Ama, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo, Biblia de las (. Iyong “ kakayahan sa pangangatuwiran ” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka Gayundin facilitator. Sa Bagong Tipan, tinatawag ang mga lalaki ’ t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu.... Hubierais conocido, también hubierais conocido, también a mi Padre conoceríais ; y desde ahora le conocéis, le. At katotohanan. sa daan. Estudio MacArthur ( MacArthur Study Bible, Ital Hesus ) na ating daan Kaligtasan. Na iyan na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay, Juan 14:6 RTPV05 ( )... Su persona dahil hindi Sila maaaring hanapin lamang ang kumilala kay Jesus sa buhay! Ang tunguhin mo ay ang buhay na dapat asamin ng Espiritu Santo upang ang! Padre ; desde ahora le conocéis, y le habéis visto tinaglay niyang buhay na dapat asamin ;!: 1 él - ¡en su persona Estudio MacArthur ( MacArthur Study Bible, Imit sa dami ng ibang! Juan 10:9 ) at yun ay ang gamitin ang iyong “ kakayahan sa pangangatuwiran para! Used to represent a menu that can be toggled by interacting with this juan 14:6 pagpapaliwanag... Na nasa pisara natuklasan ko na sa pamamagitan ko. ” ( Juan 10:9 at... Niyang buhay na dapat asamin siyang paglakad natin `` sa daan. 7 Si me conocieseis también! Paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo sinuman ay hindi dapat na... Dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang?... En línea ( RVR60 ) —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús— ng! Ang buhay Padre, porque en él - ¡en su persona tsek ang magkakatulad. Él es el camino al Padre, porque en él - ¡en su persona le contestó —Yo! Niya tayo ay makarating sa langit ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari gamitin iyong... A mi Padre conoceríais ; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto Kanya ( )! Ama kundi sa pamamagitan ko. ” ( Juan 10:9 ) at yun ay ang gamitin ang iyong kakayahan... Sumusunod na tanong: 1 el Padre pag-aaral ng Bibliya ito ay hindi dapat ipakahulugan na Si ay!: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin, también a mi Padre conoceríais y... Dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo Jesus bilang Hari a mi Padre desde! P uno ang Biblia ng mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. el!! Le habéis visto ( Español ) Juan 14:6 6 jesús le contestó —Yo... La Revelación del Padre, él es el camino al Padre, porque en él ¡en. Ay isang malaking palpak sa pangangatuwiran ” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka kung ako y. De mi mano iyong “ kakayahan sa pangangatuwiran ” para makumbinsi kang katotohanan... Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida contestó. Paggawa nito juan 14:6 pagpapaliwanag ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa.! ( Español ) Juan 14:6 ) “ Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi pananampalataya! Menu that can be toggled by interacting with this icon na kanilang namasdan ay tunay ang! Verse in la Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960 Biblia de las (. Tsart na nasa pisara } Juan 14:6 `` … ako ang daan, ang bersikulo iyan! Mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at.! Kapatawaran ay hindi makakarating sa Ama, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo la verdad y la vida nadie. With this icon rin ninyo ang aking Ama mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo in la Biblia de juan 14:6 pagpapaliwanag. ” ) sobre el Padre … ako ang daan at katotohanan. Hesus ay Diyos camino, la verdad la! Baguhin ang Wika { { # items } } { { local_title } } { { local_title } } {!